Binnenhuisreglement JH Bloem Humbeek

Artikel 1. De doelstelling van het jeugdhuis

Het jeugdhuis heeft als doen een zinvolle vrijetijdsbesteding voor alle jongeren vanaf 16 jaar te voorzien in hun eigen gemeente.

Artikel 2. Toegangsvoorwaarden toegetreden leden

Een lid dient jaarlijks zijn lidmaatschap te vernieuwen. Dit door het betalen van een vergoeding vastgelegd door de raad van beheer. Hierdoor heeft men als lid recht op kortingen op de door het jeugdhuis georganiseerde activiteiten, is men verzekerd en ontvangt men een lidkaart. Het lidmaatschap gaat altijd gepaard met het onderschrijven van het binnenhuisreglement.

De leden zullen steeds hun lidkaart moeten tonen op verzoek van de verantwoordelijken. De leden van het bestuur zijn steeds gemachtigd de identiteit van de aanwezigen te controleren en niet-leden de toegang tot het jeugdhuis te ontzeggen.

Artikel 3. Procedure voor het zich kandidaat stellen en het benoemen van bestuurders

Bloem is opgebouwd uit toegetreden leden (gewone leden) en werkende leden (bestuursleden). Alle leden kiezen om de twee jaar veertien werkende leden die samen de algemene vergadering (het bestuur) zullen vormen. Op de algemene vergadering wordt een raad van beheer verkozen uit de werkende leden met functies voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. De raad van beheer wordt verkozen volgens de regels in de wet op de VZW’s.

Op de 1ste vrijdag van december wordt om de 2 jaar een bestuursverkiezing georganiseerd. Op deze bestuursverkiezing kan elk lid komen stemmen om zo 14 werkende leden te verkiezen. Elk lid mag maximaal op 4 personen stemmen. De 14 personen met de meeste stemmen vormen de algemene vergadering.

Om je kandidaat te stellen om werkend lid te worden dien je 18 jaar oud te zijn op de dag van de verkiezing en dien je je kandidaat te stellen bij de voorzitter, ten laatste 1 week voor de bestuursverkiezing.

Artikel 4. Bestuur

- de raad van beheer

- de algemene vergadering (werkende leden)

Artikel 5. Openingsuren en mogelijkheden die het jeugdhuis aanbiedt

Het jeugdhuis is wekelijks open op vrijdag en zaterdag vanaf 21h tot 03h.

Bij speciale evenementen kan hier een uitzondering op gemaakt worden mits toestemming van de politie. Avonden voor feestdagen kan het jeugdhuis ook opengaan onder dezelfde voorwaarden als normale avonden.

Bij het openhouden moet er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig zijn die zich geheel onthoudt van het gebruik van alcoholische dranken.

Artikel 6. Gebruik en bestemming van de diverse lokalen

Het jeugdhuis is onderverdeeld in een bar en een zaal die gedeeld wordt met de vereniging Idee’68. Idee’68 heeft het alleenrecht op de zaal vanaf 3 maanden voorafgaand aan hun opvoeringen en dit twee maal per jaar.

De bar is enkel van het jeugdhuis.

Principieel is het gebruik van het jeugdhuis (lees bar) enkel voorbehouden voor activiteiten en avonden georganiseerd door het jeugdhuis zelf.

Enkele uitzonderingen:

Artikel 7. Rechten en plichten van de leden

Rechten

Plichten

Artikel 8. Gedragscode

Elk lid wordt verondersteld aan het bestuur inbreuken op deze gedragscode te rapporteren.

Artikel 9. Sancties

Bij inbreuken op het huishoudelijk reglement zal het bestuur beslissen over de te nemen sancties tegen de persoon in kwestie. De sanctie moet steeds met een meerderheid goedgekeurd worden en dit door stemming door alle aanwezige bestuursleden. Wanneer de inbreuk door een bestuurslid gedaan wordt, vervalt deze zijn stemrecht en zal de sanctie zwaarder zijn dan diegene voor een gewoon lid.

Mogelijke sancties zijn:

Artikel 10. Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijken zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen tegenover leden en/of derden.

Artikel 11. Veranderingen

Het bestuur is bevoegd, eventueel op aanvraag van leden, om dit huishoudelijk reglement aan te passen of te vervolledigen, indien zij dit nodig acht. Veranderingen moeten goedgekeurd worden met een gewone meerderheid.

Artikel 12. Publicatie

Het huishoudelijk reglement wordt op een zichtbare plaats uitgehangen. Elk lid wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement. Het vervangt alle vorige en is onbeperkt geldig.